CALENDARI D'EXÀMENS OFICIALS DE SETEMBRE

Desglossament de les proves escrites i orals per departaments/ Desglose de las pruebas escritas y orales por departamento.

- Departament d'alemany/ Departamento de alemán, clica aquí.

- Departament d'anglès/ 
Departamento de inglésclica aquí.
- Departament d'àrab
Departamento de árabeclica aquí.
- Departament de català
/ Departamento de catalánclica aquí.
- Departament d'espanyol
/ Departamento de español, clica aquí.
- Departament de francès
Departamento de francésclica aquí.
- Departament d'italià
Departamento de italianoclica aquí.
- Departament de rus
/ Departamento de rusoclica aquí.
- Departament de xinès
Departamento de chinoclica aquí.

Adaptacions de les proves per a persones amb dificultats específiques:
Les sol·licituds d'adaptació de les proves s'hauran de presentar per escrit, no més tard del 27 de juliol (i s'haurà constar els motius al·legats i la petició d'adaptació concreta), a la Secretaria de l'EOI de Palma de Mallorca. No s'admetrà cap sol·licitud que no aporti justificació documental. L'EOI  de Palma de Mallorca comunicarà per escrit la resolució de la sol·licitud
.

Adaptaciones de las pruebas para personas con dificultades específicas:
Las solicitudes de adaptación de las pruebas deberán presentarse por escrito, no más tarde del 27 de julio (y se hará constar los motivos alegados y la petición de adaptación concreta), en la Secretaría de la EOI de Palma de Mallorca. No se admitirá ninguna solicitud que no aporte justificación documental. La EOI de Palma de Mallorca comunicará por escrito la resolución de la solicitud.